แนะนำชมรม

        กว่า ๑๒ ปีแล้ว ที่พวกเราได้จบการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แยกย้ายออกไปรับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยวิชาชีพและความสามารถที่พวกเราได้สั่งสมเล่าเรียนมา บางคนอาจจะประสบความสำเร็จ บางคนอาจจะล้มเหลว บางคนอาจจะล้มลุกคลุกคานตามสภาพการณ์นั้น ๆ อบอุ่นบางครั้ง หว้าเหว่บางคราว โดยที่พวกเรากันเองไม่มีใครจะทราบสารทุกข์สุขกันได้ 

          ในปี ๒๕๕๒ นี้ ทางพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและในกรุงเทพมหานครบางส่วน ได้พบปะพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ และประชุมร่วมกันมีมติแล้วว่า พวกเราชาวพุทธศาสตรบัณฑิตทุกคนควรมีการรวมกลุ่มเพื่อดูแลสารทุกข์สุขกันอย่างเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกัน เพราะบางคนมีหน้าที่การงานดี มีฐานะ บางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเหล่านี้พวกเราไม่รู้เลยว่า ตอนนี้พวกเราเป็นอย่างไรกัน 

          ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ ที่ได้รับจดหมายนี้ทุกท่านรวมแสดงตนโดยการตอบแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ ส่งกลับมาที่ชมรม พธ.บ.๔๑ เพื่อรวบรวมและกำหนดทิศทางการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งเพื่อสังคม และพวกเราเอง หรือหากท่านย้ายไปทำงานที่อื่นหรือเสียชีวิต ขอรวบกวนบิดา มารดา หรือญาติที่ได้รับจดหมายกรุณาส่งต่อหรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาให้กับชมรม จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อน ๆ พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ ทุกท่านคงเห็นชมรม พธ.บ.๔๑ เรามีความสำคัญและจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมของชมรมของพวกเราให้เป็นที่พึ่งพิงของมวลสมาชิกได้ในอนาคต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาบาลีวิชชาลัย
พระราม2.คอม อาเนญชาดา หาโรงเรียนให้ลูก
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ประตูสู่อีสานบ้านเฮา
ศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท สมัครครู รับสมัครครู
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๑๗, ๐๘๖-๐๔๖๕๑๒๒
Email :