คณะบริหารชมรม
 
					คณะบริหารชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 ประจำปี 2556-2558

 1

 นายพีรวัฒน์

 ชัยสุข

 ประธานชมรม

 3

 นายประสิทธิ์

 พุทธศาสน์ศรัทธา

 รองประธาน

 3

นายธรรมนันท์

 บัวจันทร์

รองประธาน

 4

 นายบุญเชิด

 กิตติธรางกูร

 กรรมการ

5

 นายอุเทน

 ชนะกุล

 กรรมการ

6

นายเกษม

แสงนนท์ กรรมการ

7

 นายนพดล

 ปรางค์ทอง

 กรรมการ

8 นายธฤญเดชา ลิภา

เลขานุการ

 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาบาลีวิชชาลัย
พระราม2.คอม อาเนญชาดา หาโรงเรียนให้ลูก
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ประตูสู่อีสานบ้านเฮา
ศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท สมัครครู รับสมัครครู
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๑๗, ๐๘๖-๐๔๖๕๑๒๒
Email :